Kiralama Sözleşmesi

MOTORLU KARA NAKİL ARACI

KİRALAMA SÖZLEŞMESİ GENEL KOŞULLAR

1. TARAFLAR

Bir yanda merkez adresi Oruçreis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No 108 Kat 1 Dükkan NO 65  Esenler/İSTANBUL olan AKBİR FİLO ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL HİZMETLER A.Ş  ile diğer tarafta işbu sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişi arasında işbu Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşulları imzalanmıştır.

2. TANIMLAR

KİRALAYAN: AKBİR FİLO ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL HİZMETLER A.Ş

KİRACI: İşbu sözleşmeyi imza eden gerçek veya tüzel kişiyi,

KULLANICI: Kira sözleşmesi/araç teslim formunda aracı kullanacak kişi olarak belirtilen sürücüyü,

ARAÇ: Marka, model, plaka ve sair özellikleri kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ve kira süresi boyunca KİRACI’ya kullandırılmak üzere kiralanan motorlu kara nakil vasıtasını,

GENEL KOŞULLAR: İşbu Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşullarını,

KİRA SÖZLEŞMESİ: Kiralanan aracın grup, marka, model, plaka, sair özellikleri ve kira süresi, kira bedeli, güvence kapsamı ve sair hususların düzenlendiği Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi’ni,

ARAÇ TESLİM FORMU: Kiralanan aracın KİRACI’ya teslim edildiğini, teslim esnasındaki durumu ve sair hususlar ile aracın KİRALAYAN’a iadesi esnasında durumu ve sair hususların düzenlendiği formu,

ARAÇ İADE FORMU: Kiralanan aracın KİRALAYAN’a iade edildiğini, ve iade esnasındaki durumu ve sair hususların düzenlendiği form,

GÜNLÜK KİRA TUTARI: En fazla 24 saatlik kiralama süresi için, diğer tüm ücret ve giderler hariç KİRACI’nın ödeyeceği kira tutarını,

AYLIK KİRA TUTARI: En fazla 30 günlük kiralama süresi için, diğer tüm ücret ve giderler hariç KİRACI’nın ödeyeceği kira tutarını, ifade eder.

3. KONU

İşbu Genel Koşullar’ın konusu, kira sözleşmesi ile KİRACI’ya kullandırılmak üzere kiralanan aracın kira koşulları ve KİRACI’nın bunun karşılığında belirlenen kira ve sair bedellerinin ödenmesinin şekil ve şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. ARACIN KULLANIMI

4.1.Kira sözleşmesi ile araç, kira süresince KİRACI’ya kiralanmış olup, KİRACI, aracı kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşullarda belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücreti ile kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşullarda belirtilen ücretleri/bedelleri ödemeyi ve kira sözleşmesi, araç teslim formu ile işbu genel koşullarda belirtilen tüm hususları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.1.1.Araç Teslim Formu, Kira sözleşmesinin düzenlenmediği durumlarda, Kira sözleşmesi ve Araç teslim formu yerine geçecektir.Kira sözleşmesinin düzenlendiği durumlarda ise, araç teslim formunun imzalanması aşamasında Tarafların mutabakatı neticesinde kira sözleşmesinde belirtilen araç, hizmet, ücret ve sair bilgilerde değişiklik olması halinde, güncel bilgiler araç teslim formunda düzenlenecektir.Araç teslim formu ile kira sözleşmesi arasında farklılık olması durumunda araç teslim formunda yer alan bilgiler geçerli kabul edilecektir.

4.2.Araç, KİRALAYAN tarafından KİRACI’ya tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuarı, teçhizatı ve avadanlıklarıyla birlikte ve periyodik bakımları tam ve eksiksiz olarak araç teslim formu ile teslim edilmiştir. KİRACI, söz konusu aracı –teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere-mekanik ve kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder.

4.3.KİRACI araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunun içinde yazılı hususlara ve garanti şartlarına uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, gerekli bakım ve servis hizmetlerini aksatmadan yaptırmayı ve aracın iyi durumda bulunmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.Kiralanan araçların periyodik bakımlarının masrafı (araç üreticisi tarafından hazırlanan periyodik bakım cetvelinde sayılanlarla sınırlı olarak) kira süresi içinde KİRALAYAN’A ait olacaktır.KİRACI araçların, kira süresi içindeki tüm periyodik bakımlarının üretici firmanın garanti ve bakım karnesiyle bildirmiş olduğu kilometrelerde ve zamanlarda hiçbir ödeme yapmadan, KİRALAYAN’ın belirttiği yetkili servislerde yaptırmak zorundadır.KİRACI gerekli acil durumlarda, araçların periyodik bakımlarını başka servislerde yaptırmak zorunda kaldığı hallerde, periyodik bakımı KİRALAYANI önceden bilgilendirmek ve onayını almak koşulu ile yaptırabilecektir.Araçların periyodik bakımları hangi yetkili serviste yapılırsa yapılsın KİRALAYAN’ın belirleyeceği orijinal ya da muadil parçalar kullanılmak suretiyle yapılacaktır.

4.4.KİRACI, aracı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili bütün yasal hükümlere uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRACI, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, aracı aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanmayacak olup, aksi takdirde ortaya çıkan ceza ve her türlü masraftan sorumlu olacaktır:

Ticari maksatla yolcu veya eşya taşınmasında,

Herhangi bir vasıta vs. itmekte veya çekmekte,

Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,

Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından,

Motorlu sporlarda (sürat tayini, yarış, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil),

Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şahsi yük/eşya taşınmasında,

Aracın marka ve modeli dikkate alınarak, kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlar (dağlık arazi, kum, arazi, dere yatağı, bataklık, vs. gibi) ile amaçları dışında teknik yapısı ve tahammül gücüne uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,

Karayolu dışında ve tarifesiz feribotlarda,

Hayvan taşımacılığında.

K belgesi ve kanun/yasa/yönetmelik/mevzuat/genelge ve yönergelere uygun olmayan durumlardan dolayı kiralanan araca kesilecek cezalardan

4.5.Araç, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek olan geçerli süreye haiz sürücü belgesi ve yaş sınırı bakımından yeterliliği sağlamış olan sürücü ve/veya ek sürücü tarafından kullanılacaktır. KİRACI, kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilen ek sürücünün/kullanıcının, kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullara tam ve eksiksiz olarak uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca aracın kullanımı nedeniyle vuku bulacak hasar ve zararlardan KİRACI sürücü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

4.6.KİRACI, araçta KİRALAYAN’ın yazılı izni olmadan hiçbir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zararlardan KİRACI sorumludur.

4.7.KİRACI sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik v.b. nedenlerle (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman arızası, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle oluşacak hasarlar, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi, yakıttan kaynaklı arıza ve hasarlar vb.) oluşan her türlü mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.8.Aracın tüm yakıt, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları, faiz ve fer’leri KİRACI’ya ait olup, KİRACI tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse bile, kira süresi içinde düzenlenen her türlü cezadan KİRACI sorumludur. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi, KİRACI mevcut cezayı ödemeyi kabul eder. Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek ogs, hgs, otoyol, köprü v.s. geçiş ve otopark ücretleri ile trafik para cezalarına ilişkin KİRALAYAN’a ulaşan ceza makbuzları KİRALAYAN tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile var ise gecikme faizi ve ferileri, ayrıca geçiş, otopark ve/veya ceza bedelinden hariç her bir işlem için 50 TL (KDV hariç.) hizmet bedeli de eklenerek KİRACI’dan tahsil edilecektir. Kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI işbu tutarlardan sorumludur. KİRACI, ogs, hgs, otoyol, köprü v.s. geçiş giderleri ve trafik para cezalarına KİRALAYAN tarafından itiraz edilmesini talep edemez, KİRALAYAN tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz ve bu konuda KİRALAYAN’dan herhangi bir talepte bulunamaz. Ayrıca KİRALAYAN, otopark, ogs, hgs, otoyol, köprü v.s. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri ile hizmet bedellerini, kira süresinin sonunu beklemeksizin ve herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir. KİRALAYAN’ın bu yetkisi sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, KİRACI, KİRALAYAN’ın bu yetkisini peşinen kabul eder.

4.9.KİRACI, araçlar üzerinde doğabilecek zararların ve KİRALAYAN’ın sözleşmeden kaynaklanacak diğer alacak ve sair haklarının teminatı olmak üzere, araç grubuna göre Kira Sözleşmesinde KİRALAYAN tarafından belirlenecek, (KİRACI tarafından verilecek hasar/zarar miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan hasar/zarar bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) teminat bedelini araç tesliminden önce KİRALAYAN’a, KİRALAYAN’ın tercihine göre kredi kartı ile ödeyecek veya bloke konulmasını sağlayacaktır. Bu teminat bedeli, aracın eksiksiz ve sorunsuz olarak KİRALAYAN’a kira sözleşmesinde belirtilen teslim yerinde ve zamanında teslim edilmesi ve KİRACI’nın herhangi bir borcunun bulunmaması halinde, aracın iade tarihinden itibaren 7 gün sonra, kredi kartından tahsil edilmiş ise aynı hesaba iade edilecek, blokaj uygulanmış ise blokaj kaldırılacaktır. Araçların eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde zamanında teslim edilmemesi veya KİRACI’nın kira ve/veya başkaca borçlarının bulunması halinde teminat bedeli, KİRACI’nın iznini almaya gerek olmaksızın bu alacaklara mahsup edilecek, teminat bedelini aşan hasar ve alacaklar KİRACI’dan ayrıca tahsil edilecektir.

KİRALAYAN, iş bu teminat bedelini aşan hasar ve alacaklarını da her hangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACININ kredi kartından, sözleşme süresiyle olmaksızın tahsil etmeye yetkilidir.

4.10.Araç ile ilgili olarak yasalarda tanımlanan “işleten” sıfatı ile “Araç İşleten Sorumluluğu”na ilişkin tüm borç ve yükümlülükler KİRACI’ya ait olup, araçların üçüncü kişilere ve/veya motorlu taşıtlara ve/veya çevreye vereceği tüm maddi ve manevi zararlardan KİRACI tek başına sorumludur. Bu sebeple KİRALAYAN’ın ödemek zorunda kalacağı tüm zararları KİRACI tazmin edecektir. Kira Sözleşmesi ve Genel Koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI’nın kira süresi içinde meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.

4.11.KİRACI, Kira sözleşmesi, Araç Teslim Formu ile Genel Koşullardan kaynaklanan kira ve/veya başkaca borcunu ödememesi nedeniyle hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir vs. talebinde bulunulması halinde, KİRALAYANIN teminat göstermesine gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12.Araç KİRACI’ya teslim edildikten sonra KİRACI ve/veya herhangi bir 3. Şahıs tarafından araç ile yasalara aykırı hareket edilmesi, aracın herhangi bir suça karışmış olması nedeniyle veya KİRACI’nın sorumlu olduğu herhangi bir nedenle, araca Resmi Makamlar tarafından el konulması veya buna benzer herhangi bir nedenle KİRACI’nın aracı kullanamaması halinde dahi kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşulları KİRALAYAN’ın fesih hakkı saklı kalmak şartıyla bütün şartları ve sonuçları ile devam eder. KİRACI, KİRALAYAN’ın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşulları hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın feshedebileceğini ve KİRALAYAN’ın var ise çekici, nakliye, otopark, teslimat, ceza, vergi, harç ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın KİRALAYAN’ın bu nedenle uğrayacak olduğu doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararları hiçbir itiraz ileri sürmeksizin ilk talepte nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. KİRACI, kira süresi sona erse dahi, tedbirin devam ettiği sürece oluşacak günlük kira bedellerini tam ve zamanında ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca resmi mercilerce araçlar üzerine konulan tedbirler nedeniyle araçların satılamaması durumunda, tedbirin kaldırılması amacıyla resmi mercilere verilmesi gereken teminat, banka teminat mektubu veya nakit blokaj masrafları ve diğer her türlü masraflardan KİRACI sorumludur.

4.13.KİRACI, aracı, araç grubuna göre kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen kilometre sınırlamasına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen kilometre sınırının aşılması durumunda KİRACI, kira sözleşmesinde belirtilen kilometre aşım bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14.KİRACI, aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıtı teslim aldığı gibi iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde KİRALAYAN’ın bu nedenle oluşacak ve KİRALAYAN tarafından belirlenecek zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

4.15.Kış lastiği ek ürün olarak sunulmakta olup, ücretlidir. Kış lastiği bölge ve şubeye göre değişkenlik göstermektedir ve stoklarla sınırlıdır.

4.16. KİRACI kiraladığı araçta, araç takip cihazının takılı olduğunu bildiğini,KİRALAYANIN istediği zaman uzaktan araca müdahele ederek motorunu durdurabileceğini, yerini tespit edip aracı geri alabileceğini kabul ve beyan etmiştir.Bu husua muvaffakat etmiş olup, KİRALAYAN’dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat veya zarar ziyan talebinde bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Söz konusu araç takip sisteminin kiracıdan kaynaklanan nedenlerle zarar görmesi, sökülmesi, sökülmeye teşebbüs edilmesi veya herhangi bir şekilde cihaza müdahele edilmesi halinde KİRALAYAN’ın uğradığı sistemi söküp takma ve cihaz ücretide dahil tüm zararları KİRACI tarafından karşılanacaktır. KİRACI, araç takip sistemine yapılan tüm müdahelelerin iş bu sözleşmenin feshi anlamına geldiğini peşinen kabul eder.

4.17.Kilometre sayacının bozulması, çalışmaması halinde veyahut KİRACI’nın müdahelesiyle kilometre bilgilerinin değiştirilmesinin tespit edilmesi halinde, araç takip sistemindeki kilometre bilgileri geçerli sayılacaktır.

5. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

5.1.KİRACI, kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunda yazılı olarak belirtilen tüm bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen hizmetlere ilişkin bedelleri ödemekle yükümlüdür:

a.  Kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,

b.  Kiralanan araç için navigasyon cihazı, bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde bu hizmetlerin ilave ücretini,

c.  Talep ettiği takdirde; Hasar Onarım Güvencesi (CDW), Mini Hasar Güvencesi, Araç Hırsızlık Güvencesi (TP), İhtiyari Mali Mesuliyet (IMM), Ferdi Kaza (PAI), Artan Mali Mesuliyet (excess) ve Maximum Sigorta (SCDW) Sigortası prim tutarlarını,

d.  Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek, ek kira bedelini, tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, kilometre aşım bedelini, hasar/zarar tazmin bedellerini, hizmet bedellerini, otopark, hgs, ogs, otoyol, köprü geçiş ücretleri, trafik ceza tutarlarını,

5.2.KİRACI, ödemeleri kira sözleşmesinde belirtilen şekilde yapacaktır. Kira süresinin 1 ay veya 1 aydan daha kısa olması durumunda kira bedeli, kira sözleşmesinin imza anında peşin olarak tahsil edilecektir. Kira süresi 1 ayı aşan kiralamalarda, ilk aya ilişkin kira bedeli kira sözleşmesinin imza anında, takip eden aylara ilişkin kira bedelleri ise takip eden her ayın başlangıcında aylık peşin olarak tahsil edilecektir. KİRACI, kira bedelinin, kira sözleşmesi ve genel koşullar ile araç teslim formu kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren tüm bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRALAYAN’ın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşulları tek taraflı fesih hakkı saklıdır

5.3.KİRACI, yukarıda belirtilen bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın işbu kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan kaynaklanan sair tüm bedellerin herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın kredi kartından, sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın, tahsil edilmesini gayri kabili rücu olarak kabul eder. İşbu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erse veya feshedilse dahi işbu 5.3. maddesi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

6. SİGORTA VE SORUMLULUK

6.1.KİRACI’ya kiralanan aracın KİRALAYAN tarafından yaptırılan aracın Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası teminatı kapsamı ve limitleri dışında kalan diğer motorlu kara nakil araçlarına, 3. Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri ve sair mahiyette her türlü zarar ile birlikte ayrıca, maddi, manevi zararlar, değer kaybı ve kazanç kaybı dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler KİRACI’ya aittir.KİRALAYANIN sigorta teminat kapsamı dışında ve/veya limtlerin üstünde kalan herhangi bir zararı tazmin etmesi halinde KİRACI, KİRALAYANIN yapmış olduğu ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren T.C Merkez Bankası tarafından belirlenen avans faizi oranının iki katı oranında işleyecek temerrüt faiz ile birlikte KİRALAYANA ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2.KİRACI, kira sözleşmesinin imza anında; hasar onarım güvencesi (CDW), mini hasar güvencesi, araç hırsızlık güvencesi (TP) ve ihtiyari mali mesuliyet güvencesi (İMM), ferdi kaza güvencesi (PAI), artan mali mesuliyet güvencesi (EXCESS) ve mini hasar güvencesi, ferdi kaza güvencesi (PAI), artan mali mesuliyet güvencesi(EXCESS) güvenceleri paketinden oluşan maksimum güvence (SCDW) ‘den  yararlanmak istediği takdirde, bunlara ait KİRALAYAN tarafından talep edilecek olan bedelleri kira bedeline ek olarak peşinen ödemekle yükümlüdür.Hasar onarım, mini hasar ve araç hırsızlık güvencelerinden herhangi biri veya tamamının KİRACI tarafından talep edilerek bedellerinin peşinen ödenmiş olması durumunda, bu güvence taksimler ile ilgili olarak hasar/olay tarihinde/yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve emeklilik şirketleri birliği tarafından yayınlanan “Kara araçları kasko sigortası genel şartları” “Kasko” içeriği (a) aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, (b) gerek hareket gerek durma halindeyken kullanıcının iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, (c) üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar, (d) aracın yanması, (e) aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi riskleri dahil ancak kara araçları kasko sigortası genel şartlarının ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek zararlar başlıklı A.4 maddesinde sayılan teminatlar/haller hariç olmak üzere (kısaca “kasko sigortası genel şartları” olarak anılacaktır) geçerli kabul edilecektir.Hasar onarım güvencesi ve araç hırsızlık güvencesi limiti, hasar/olay tarihindeki araç rayiç değerini geçmemek kaydıyla, hasar olay/tarihi itibariyle geçerli kasko sigortası genel şartlarında belirlenen limitler dahilinde olduğundan; anılan genel şartlar kapsamı ve/veya limitleri dışında kalan, kiralanan araca, diğer motorlu kara nakil araçlarına, araçta bulunan kişilere vesair üçüncü şahıslara karşı doğması muhtemel tüm zarar ve maddi ve manevi tazminatlar ile değer kaybı, kazanç kaybı vs. zararlardan KİRACI sorumludur.Beyan ile hasar onarım ve araç hırsızlık güvencesi kapsamından yararlanılamaz, ancak KİRACI tarafından mini hasar güvencesinin talep edilerek alınmış olması durumunda, hasar nedeniyle araçta oluşacak zararlar, Türkiye Sigorta, Reasürans ve emeklilik şirketleri birliği tarafından yayınlanan kasko sigortası genel şartları kapsamında olması kaydıyla kiralayan tarafından belirlenecek bir limitle sınırlı olarak beyan ile karşılanabilecektir.Hasar ve/veya zararın, hasar onarım, mini hasar ve araç hırsızlık güvencesi kapsamında olup olmadığının tayininde KİRALAYAN yetkili olup, KİRACI, bu tespite itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.TARAFLAR bu hususta mutabıktır.KİRALAYAN dilerse, bahse konu güvencelerden kaynaklanan kendisine ait risklere karşı sigorta poliçesi yaptırmaya yetkili olup, KİRACI bu poliçeler ve teminat kapsamından yararlanmayı/yararlandırmayı talep edemez.KİRACI, kiralanan aracın karıştığı kaza/lar ve sair nedenlerle diğer motorlu kara nakil araçlarına, sürücüye, araçta bulunan kişilere ve üçüncü şahıslara karşı, bedelini ödemiş olduğu sigorta poliçelerinin kapsam ve limitleri dışında kalan, doğması muhtemel hertürlü zarardan sorumlu olacaktır.KİRACI, bedelini tam, eksiksiz ve peşinen ödemediği sigorta poliçelerinden ve bu poliçelerin teminat kapsamından yararlanmayı/yararlandırılmayı talep edemez.Ayrıca KİRACI, araç hırsızlık, hasar onarım, mini hasar, maksimum güvenceleri ve ihtiyari mali mesuliyet, ferdi kaza ve artan mali mesuliyet (EXCESS) sigortalarını talep ederek bedellerini ödemiş olsa dahi sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen koşullarda kendisinin, aracın ve/veya sürücüsünün, araçta bulunan kişilerin ve/veya sair üçüncü şahısların ve/veya diğer araçların zarar görmesi durumunda hasar/zarar sorumluluğunu ve buna ilişkin tazminat, zarar ve giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.

a.  Kaza anında alkollü olduğunun ve/veya uyuşturucu etkisi altında bulunduğunun tespit edildiği durumlarda,

b.  Trafik kaza zaptının düzenlenmediği, alkol raporunun alınmadığı durumlarda,

c.  Trafik kaza tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta poliçe fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, görgü tespit tutanağı ile KİRALAYAN’ın talep edeceği beyan ve sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza tarihinden itibaren en geç 3 gün içerisinde KİRALAYAN’a ibraz edilememesi durumunda,

d.  Trafik yasalarına ve/veya 4.4. maddesinde sayılan hususlara aykırı vasıta kullanılması halinde, kasıtlı kazalarda,

e.  KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,

f.  Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası ve/veya kasko poliçeleri genel şartları gereğince hasar ve zarar bedellerinin her ne sebeple olursa olsun ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde. KİRACI’nın bahse konu güvencelerden yararlanılabilmesi için (c) bendinde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak KİRALAYAN’a ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde bu güvencelerden yararlanılamayacağı gibi KİRALAYAN işbu belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibrazı tarihine kadarki döneme ilişkin işleyecek kira bedellerini de ayrıca talep ve tahsil etmeye yetkilidir..

6.3.KİRACI ve ek sürücüler, kaza halinde aşağıda belirtilen önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür:

a.  KİRALAYAN’a, 0212 672 16 40, 0549 438 49 40, 0549 438 49 41 numaralı Acil Yardım Hatlarını arayarak derhal bilgi vermek,

b.  Aracı yerinden oynatmadan en yakın Polis veya Jandarma merkezine başvurarak kaza, hasar, hırsızlık, kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunun alınmasını sağlamak,

c.  Mümkün olması durumunda aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekmek,

d.  İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

e.  Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini almak(ehliyet no, verildiği il, trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin ismi vs.),

f.  Mevcut olmayan kusur sorumluluğu kabullenmemek,

g.  Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek,

h.  Maddi, ölümlü ve bedeni zararla sonuçlanan bir kaza meydana gelmesi durumunda derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,

ı.  Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde KİRALAYAN’a ulaştırmak,

6.4.KİRACI’nın yukarıda belirtilen güvenceleri almaması veya bedellerini kısmen veya tamamen ödememesi durumunda, araca, sürücüye, araçta bulunan kişilere, diğer motorlu kara nakil araçlarına, üçüncü şahıslara karşı, kira konusu motorlu kara nakil aracının karıştığı kazalar nedeniyle doğmuş ve/veya doğacak her türlü hasar, zarar, tazminat, değer kayıpları ve kazanç kayıplarından KİRACI sorumlu olup, KİRACI işbu bedelleri ödemekle yükümlüdür.

6.5.Kaza durumunda, KİRALAYAN zarar ve tazminat tutarlarına karşılık bir ön provizyon (KİRACI tarafından verilecek zarar ve tazminat miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan zarar ve tazminat bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) KİRACI’ nın kredi kartından bloke edecektir. KİRACI ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar, tazminat bedeli tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

6.6.KİRACI’nın hırsızlık güvencesi alması durumunda, bu güvenceden yararlanabilmesi için, hırsızlıkları önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. KİRACI’nın, herhangi bir hırsızlık durumunda aracın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ispatlaması ve hırsızlık olayı ile ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruyu yaparak buna dair resmi tutanağı ibraz etmesi gerekmektedir. Araç veya aracın herhangi bir parçasının, kirada iken çalınması durumunda gerekli olan bütün raporlar KİRACI tarafından temin edilerek KİRALAYAN’a ibraz edilecektir. Raporların, KİRACI tarafından 3 iş günü içerisinde verilmemesi veya olayın vuku tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta Reasürans Şirketleri Birliği kasko/sigorta genel şartları kapsamında olmaması durumunda (sayılanlarla sınırlı olmaksızın örnek olarak, araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya makbuz/fatura karşılığı olmaksızın aracın otopark/yıkama çalışanlarına teslimi ve/veya emniyeti suistimal vb. gibi hallerde) veya aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği durumlarda KİRACI aracın veya araç parçalarının/donanımların güncel satın alma bedellerini derhal KİRALAYAN’a ödeyecektir. Bu ödemeye kadar geçen süre için KİRALAYAN’ın, KİRACI’dan kira bedeli talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca KİRALAYAN’ın uğradığı zararları talep etme hakkı saklıdır. KİRACI’nın hırsızlık güvencesini almaması durumunda, araç veya aracın herhangi bir parçasının/donanımın kirada iken çalınması durumunda, KİRACI, aracın ve araç parçasının/ donanımının güncel satın alma bedelini derhal ödemekle yükümlüdür.

6.7.KİRACI, kira sözleşmesi ve/veya araç teslim belgesi ile birlikte teslim aldığı ve kira sözleşmesi ve/veya araç teslim belgesinde belirtilen, kar zinciri, navigasyon, bebek koltuğu vb. ek ürünler ile araca ait belge, avadanlık, teçhizat ve aksesuarların muhafazasından sorumludur. Bu ürünler, hasar ve hırsızlık güvencesi kapsamında değildir ve hasar/zarar görmesi, kaybı veya çalınması halinde, güncel satın alma bedeli KİRACI tarafından nakden, defaten ve derhal KİRALAYAN’a ödenecektir.

6.8.KİRALAYAN, hiçbir şekilde KİRACI tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından ya da hasar görmesinden ya da çalınmasından veya aşırılmasından sorumlu tutulamaz. KİRACI, KİRALAYAN’ı bahsedilen türde bir kayıp, çalınma ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan şimdiden gayrikabili rücu olarak ibra eder.

6.9.KİRALAYAN, aracın üreticisi olmayıp, aracın ya da yedek parçalarının üretim hatası nedeniyle meydana gelebilecek zarar, kayıp ve tazminatlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.10.Aracın kira süresi dışında ve/veya kira sözleşmesinde belirtilen sürücüler dışında veya yasalara veya kira sözleşmesi ve genel koşullara aykırı şekilde kullanılması halinde, KİRACI tarafından bedel/leri ödenmiş olsa dahi yukarıda belirtilen güvenceler geçersiz olup, KİRACI sigorta, güvence ve yasal haklardan istifade edemez.

6.11.Aracın hizmet dışı kalmasından dolayı oluşabilecek zararlardan KİRALAYAN sorumlu değildir.

7. KİRALANAN OTOMOBİLLERİN İADESİ

7.1.KİRACI’nın, kiraladığı aracı, erken iade etmek istemesi durumunda, ücret iadesi yapıp yapmamak, KİRALAYAN’ın takdirindedir. Bu durumda, KİRALAYAN, kampanya vs. avantajlardan faydalanarak hak edilen ödül ve hizmetleri veya bunların bedelini talep etme hakkına sahiptir.

7.2.KİRACI, aracı, stepnesini, tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı ile avadanlıklarıyla birlikte teslim aldığı gibi kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen KİRALAYAN’ın iade adresine, kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen iade gün/saat ve yerinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade ve teslim edecektir. KİRACI, KİRALAYAN’ın yazılı onayı ile araçları teslim etmesi gereken adresler dışında başka bir adrese teslim etmesi halinde KİRALAYAN tarafından belirlenecek olan tek yön ücreti ödeyecektir.

7.3.KİRACI aracı, araca ait belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı hasarsız, eksiksiz bir şekilde aldığı gibi teslim etmek zorundadır. Aracın iadesi esnasında tespit edilen olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olup, KİRACI, KİRALAYAN tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Ayrıca KİRALAYAN araçtaki hasar ve eksiklikleri teslim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde detaylı olarak inceleme ve KİRACI’ya bildirme hakkına sahiptir. Aracın iade esnasında araç teslim formu/tutanak tanzim edilmiş olması KİRALAYAN’ın işbu kontrol ve bildirim hakkından vazgeçmiş olduğu anlamını taşımaz. Araçlarda olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olacaktır.

7.4.KİRACI, bütün uzatmalar için KİRALAYAN’a başvuracak ve KİRALAYAN’ın yazılı onayını alacaktır. Yazılı onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRALAYAN’ın aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI’nın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve işbu genel koşulların herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen zamanda teslim etmemesi halinde KİRACI, KİRALAYAN’a bahsedilen araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. KİRACI KİRALAYAN’dan bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI aracın KİRALAYAN tarafından geri alınması/el koyması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN, aracın geri alınması/el koyulması sırasında araçta bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.

7.5.Ayrıca, aracın iade tarih ve saatinde teslim edilmemesi halinde KİRACI, ilk 1 saat ve üzeri gecikmeler için günlük kira bedelinin 1/3’ü, 2 saat ve üzeri gecikmeler için 2/3’ü, 3 saat ve üzeri gecikmelerde 1 tam günlük ücret ve 24 saat ve üzeri gecikmelerde her gün için o araca ait en yüksek günlük kira bedelini ödemekle yükümlü olacaktır. KİRACI, bu durumda KİRALAYAN’ın rezervasyon planının aksaması/bozulmasından kaynaklananlar da dahil olmak üzere oluşacak her türlü zararını da ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bu husus kira sözleşmesinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.

8. FESİH HAKKI, SÖZLEŞMENİN SONA

ERMESİ VE CEZAİ ŞART

8.1.İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi ve araç teslim formu, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, kiralanan aracın kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullar hükümlerine uygun olarak KİRALAYAN’a teslim edilmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Sözleşme sona erse dahi KİRALAYAN kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan haklarını talep etmeye yetkilidir.

8.2.KİRALAYAN, gerek görmesi durumunda, kira süresi içerisinde herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunu önelsiz, tek taraflı ve tazminatsız olarak fesh etme hakkına sahiptir.

8.3.KİRACI kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formunda yer alan yükümlülük ve taahhütlerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen riayet etmemesi halinde, KİRALAYAN hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunu önelsiz ve tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir.

8.4.KİRACI’nın ticareti terk etmesi, konkordatoya müracaat etmesi, aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, ödeme güçlüğüne düşmesi tasfiyeye gidilmesi veya iflası için başvurulmuş olması veya iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurulmuş olması veya kira bedelini veya işbu sözleşmeden kaynaklanan KİRALAYAN alacaklarından herhangi birinin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmemesi veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması (KİRALAYAN’ın takdirine bağlı olarak) halinde kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formu hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın kendiliğinden fesih olur.

8.5.Kira sözleşmesi ve genel koşulların fesih olduğu tarihten itibaren KİRACI en geç 3 saat içerisinde kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen teslim yerinde aracı KİRALAYAN’a teslim edecektir. Teslimatı yapmadığı taktirde hiçbir ihbara, ihtara veya karara gerek olmadan bulunduğu yerde araca KİRALAYAN’ ın el koyarak teslim almasını KİRACI şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder. KİRACI, KİRALAYAN’ın el koyma hakkını kullanması nedeniyle KİRALAYAN’dan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6.Aracın KİRACI tarafından teslim edilmesi veya KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınması gününe kadar KİRACI’ nın kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formundan doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarının aynen devam edeceğini, KİRALAYAN’ ın ise tüm yükümlülük ve sorumluluktan kurtulacağını KİRACI kabul ve taahhüt eder.

8.7.Araç ister KİRACI tarafından teslim edilsin, isterse KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınsın aracın teslim edildiğine veya teslim alındığına bakılmaksızın KİRACI kira sözleşmesi sonuna kadar kira bedellerinin tamamını, madde 7.5.’te belirtilen gecikme bedellerini, doğacak KDV’si ve aylık %5 (KDV dahil) oranında işleyecek faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRALAYAN her türlü zarar-ziyanı ve mahrum kalacağı kâr karşılığı tazminatı KİRACI’dan talep edebilir.

9. DEVİR, TEMLİK, ALT KİRACI, HAPİS YASAĞI

KİRACI, KİRALAYAN’ın yazılı onayını almadan kira sözleşmesi ve genel koşulları bir başkasına devir ve temlik edemez; kendisine teslim edilen aracı hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat olarak gösteremez, kiralayamaz, üzerinde hapis hakkı kullanamaz veya buna benzer başka işlem yapamaz. Araç, KİRALAYAN’ın yazılı onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılamaz. Yazılı onay alınması durumunda yurt dışı çıkışlarda tüm masraf ve sorumluluklar KİRACI’ya ait olacaktır.KİRALAYAN, kira sözleşmesi, genel koşullar, araç teslim formu ve/veya bunlardan doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini KİRACI’nın iznini almaya gerek olmaksızın bir başkasına devredebilir ve/veya temlik edebilir.

10. CEZAİ YÜKÜMLÜLÜK

KİRACI, KİRALAYAN’a ait aracı, kira süresi sonunda derhal veya kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formunun her ne sebeple olur ise olsun feshedilmesi halinde fesih tarihinden itibaren 3 saat içerisinde iade edeceğini taahhüt eder, iade etmemesi halinde TCK 155 maddesi gereğince Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçunu işlemiş olacağını bildiğini beyan eder.

11. DELİL

KİRACI, herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda KİRALAYAN’ın defter ve kayıtlarının esas alınacağını, KİRALAYAN’ın defter ve kayıtlarının HMK 193. madde anlamında kesin ve kat’i delil olduğunu, KİRALAYAN’ın kayıtlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

12. GİZLİLİK İLKESİ

KİRALAYAN ve KİRACI kira sözleşmesi, genel koşullar ve araç teslim formu uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar ya da çalışanları tarafından üçüncü kişilere sözleşme sırasında ve sonrasında ifşa edilmemesini taahhüt ederler. KİRACI, kişisel bilgilerinin, kredi kartı vs. bilgilerinin KİRALAYAN tarafından saklanmasına muvafakat eder. Bu gizlilik taahhüdü kira sözleşmesi ve işbu genel koşullar sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder. KİRALAYAN’ın araç, marka, model, plaka, KİRACI, kullanıcı vs. gibi bilgileri hizmet aldığı 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. Ayrıca KİRACI, KİRALAYAN tarafından kişisel bilgilerinin kaydedilerek ürün, hizmet ve kampanyalarla ilgili reklam, pazarlama ve bilgi amaçlı sms, mms, elektronik posta da dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik ileti gönderilmesini ve diğer iletişim araçları kullanılarak kendisi ile iletişime geçilmesini kabul ve beyan eder.

KİRACI, bu hükme aykırı davranması durumunda KİRALAYAN’ın doğacak her türlü zararını ödemekle yükümlüdür.

13. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar arasındaki her türlü anlaşmazlıkta Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak ve anlaşmazlıkları çözümlemeye İSTANBUL Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

14. DEĞİŞİKLİK

Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.

15. TEBLİGAT

Taraflardan herhangi birisinin diğer tarafa göndereceği bildirimlerde veya tebligatlarda, işbu sözleşme ve araç teslim formunda yazılı bulunan adresleri, e-mail adresleri, fax ve gsm numaraları geçerlidir. Bu adreslerin değişikliği diğer tarafa yazılı olarak noter vasıtası ile bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar tebellüğü tazammum edecektir. Tarafların e-mail adreslerine yapılacak bildirimler, bildirimin ertesi günü tebliğ edilmiş kabul edilir.

16. DAMGA VERGİSİ

Kira sözleşmesi, araç teslim formu ve genel koşullardan kaynaklanan Damga Vergisi KİRALAYAN tarafından ödenecek ve KİRACI' ya Fatura edecektir.

17. FERAGAT SAYILMAMA

KİRALAYAN’ın iş bu genel koşullar, kira sözleşmesi, araç teslim formunda tanınan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

18. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu genel koşullar, kira sözleşmesi, araç teslim formunda yer alan herhangi bir hükmün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

19. EKLER

Gerek iş bu genel koşullar ile birlikte aktedilen gerekse işbu genel koşulların imzalanmasından sonra aktedilen kira sözleşmesi/leri, araç teslim formu/ları, araç iade formu/ları, KREDİ KARTI İLE ÖDEME TALİMATI FORMU (Mail-Order) işbu genel koşulların ayrılmaz bir parçası olup, birlikte yorumlanacaktır.

19 maddeden ve ibaret işbu genel koşulların bütün koşulları okunupsistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdiktenitibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflardaöncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise T.C. Kanunları uygulanacaktır.İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Whatsapp Telefon